REKRUTACJA

Artykuły

REKRUTACJA 2022/2023

Zarządzenie Nr ED.0050.442.2021
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Miasta Jaworzna oraz określenia  wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 130, 149-150,
152-154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 zarządzenia Nr  OR.120.82.2011 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 grudnia 2011 r. w  sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworznie, z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2022/2023.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego                            w kolejnym roku szkolnym

24 stycznia 2022 r.

 - 30 stycznia 2022 r.

_

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

31 stycznia 2022 r.

 -  11 lutego 2022 r.

21 kwietnia 2022 r.

- 29 kwietnia 2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

28 lutego 2022 r.

godz. 12.00

6 maja 2022 r.

godz. 12.00

4.

Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

28 lutego 2022 r,

- 7 marca 2022 r.

6 maja 2022 r.

 - 13 maja 2022 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

14 marca 2022 r.

godz. 12.00

17 maja 2022 r.

godz. 12.00

6.

Procedura odwoławcza

od 14 marca 2022 r.

Od 17 maja 2022 r.

 

  1. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Jaworzna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny  w szkole podstawowej

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


w z. PREZYDENTA MIASTA
Łukasz Kolarczyk
Zastępca Prezydenta Miasta

 

 

Komunikat w sprawie rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
 w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2022/2023 .

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 POPRZEZ LINK   

www.nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

 

Krok 1 – Wybór przedszkola

Dokonując  wyboru przedszkola warto dokładnie zapoznać  się z ofertą  jaworznickich przedszkoli. Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Jaworzna. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, tj.: 3, 4, 5, i 6 letnich. W rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego biorą udział także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jeżeli rodzice ubiegają się o przyjęcie dziecka do oddziału ogólnodostępnego. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca. Liczba wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych zostanie podana na stronach internetowych placówek 28 lutego 2021 r.

Krok 2 – Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka

1.  Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć w przedszkolu do którego uczęszcza dziecko w roku szkolnym  2021/2022, w  terminie od 24 stycznia do 30 stycznia 2022 r.   Druk deklaracji dostępny jest  w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

2.  Zapisanie dziecka do nowego przedszkola.

Aby zapisać dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego po raz pierwszy albo zmienić dotychczasowe przedszkole należy wziąć udział w rekrutacji. Można wybrać maksymalnie trzy przedszkola, pamiętając, że ich kolejność oznacza hierarchię ważności.

Wniosek o przyjęcie dziecka można wypełnić na dwa sposoby:

- elektronicznie – logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno jeżeli wniosek wypełniony jest za pośrednictwem strony internetowej, automatycznie rejestrowany jest w systemie. Należy go wydrukować, podpisać a następnie dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru,

- w formie papierowej – jeśli brak jest dostępu do Internetu i drukarki należy wniosek pobrać z przedszkola/oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru w formie papierowej, wypełnić go, podpisać i złożyć w tym przedszkolu. Pracownik przedszkola wprowadzi wniosek do systemu elektronicznego.

Do wniosku dołącza się odpowiednie oświadczenia lub dokumenty, potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku.

Termin złożenia wniosku –31 stycznia 2022 r. -  11 lutego 2022

Uwaga!  Wypełnienie wniosku na stronie internetowej bez jego wydrukowania, podpisania i dostarczenia do przedszkola spowoduje, że dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji i straci możliwość przyjęcia do przedszkola.

Krok 3  - Weryfikacja dokumentów

Po złożeniu wniosku w przedszkolu pierwszego wyboru placówka wyda potwierdzenie jego przyjęcia. Dyrektor przedszkola /szkoły pierwszego wyboru jest odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności i zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym.

Krok 4 – Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły. O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba punktów uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, tj za kryteria ustawowe wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Drugi etap prowadzi się jeżeli występują nadal wolne miejsca. Na tym etapie bierze się pod uwagę kryteria gminne.

Komisja rekrutacyjna podaje w dniu 28 lutego 2022 r. godz. 12.00 do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych.

Krok 5 – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego przedszkola rodzice/prawni opiekunowie muszą potwierdzić w nim wolę przyjęcia dziecka w terminie od 28 lutego do 7 marca 2022 r. Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Krok 6 – Wskazanie przedszkola dzieciom niezakwalifikowanym

Jeśli dziecko nie zakwalifikowało się do żadnego z wybranych przedszkoli gmina zaproponuje inne miejsce realizacji wychowania przedszkolnego.

 

7 lutego 2021
Czytaj więcej o: REKRUTACJA 2022/2023