Jesteś tutaj: Start / REKRUTACJA

REKRUTACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

REKRUTACJA 2023/2024

Zarządzenie Nr ED.0050.4.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 10 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Miasta Jaworzna oraz określenia  wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 130, 149-150,
152-154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2023/2024.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

23 stycznia 2023 r.

 - 29 stycznia 2023 r.

_

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

30 stycznia 2023 r.

 -  10 lutego 2023 r.

8 maja 2023 r.

- 12 maja 2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

27 lutego 2023 r.

godz. 12.00

16 maja 2023 r.

godz. 12.00

4.

Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

27 lutego 2023 r,

- 6 marca 2023 r.

16 maja 2023 r.

 - 19 maja 2023 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

13 marca 2023 r.

godz. 12.00

22 maja 2023 r.

godz. 12.00

6.

Procedura odwoławcza

od 13 marca 2023 r.

Od 22 maja 2023 r.

 

  1. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Jaworzna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                     PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

                                                                                          Paweł Silbert 


 

 

Zarządzenie Nr ED.0050.3.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 9 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 130, 133 ust. 2, 149-150, 154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024:

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej

23 stycznia 2023 r.

od godz. 8.00 – 6 lutego 2023 r.

do godz. 15.00

------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 lutego 2023 r.

od godz. 8.00 –

13 lutego 2023 r.

do godz. 15.00

3 kwietnia 2023 r.

od godz. 8.00 –

7 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lutego 2023 r.

godz. 15.00

12 kwietnia 2023 r.

godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

7 marca 2023 r.

godz. 9.00

13 kwietnia 2023 r.

godz. 9.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

7 marca 2023 r.

od godz. 9.00 –

10 marca 2023 r.

do godz. 15.00

13 kwietnia 2023 r.

od godz. 9.00 –

14 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 marca 2023 r.

godz. 9.00

17 kwietnia 2023 r.

godz. 9.00

7.

Procedura odwoławcza

Od 14 marca 2023 r.

Od 17 kwietnia 2023 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                 

                         PREZYDENT MIASTA JAWORZNA

                                                     Paweł Silbert

                                                                                

11 stycznia 2023
Czytaj więcej o: REKRUTACJA 2023/2024

Pliki do pobrania