Jesteś tutaj: Start / REKRUTACJA

REKRUTACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr ED.0050.13.2024

Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 202
4/2025.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 130, 149-150,
15
2-154, 157-158, 161ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity:Dz.U. z 2023r., poz. 900 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 1 zarządzenia Nr  OR.120.82.2011 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Jaworznie, z późn. zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny 2024/2025.

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

od 22 stycznia 2024 r.

do30stycznia 2024 r.

_

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 31stycznia 2024 r. do 14 lutego 2024 r.

od 8 maja 2024 r.

do16maja 2024r.

3.

Weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oddziału przedszkolnego potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 15 lutego 2024 r. do 19 lutego 2024 r.

od 20 maja 2024 r.

do22maja 2024r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

20 lutego 2024 r.

godz. 12.00

23 maja 2024 r.

godz. 12.00

5.

Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

od 21 lutego 2024 r,

do 28lutego 2024 r.

od 24 maja 2024 r.

do31 maja 2024r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

1 marca 2024 r.

godz. 12.00

3 czerwca 2024 r.

godz. 12.00

7.

Procedura odwoławcza

od4 marca 2024 r.

od 4czerwca 2024 r.

  1. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miasta Jaworzna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr ED.0050.4.2024 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 4 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

w z. PREZYDENTA MIASTA

Łukasz Kolarczyk

Zastępca Prezydenta Miasta